වායු රහිත බෝතලයක්

  • බැනරය1
  • බැනරය2
රූපලාවණ්‍ය PE ටියුබ්, HDPE/PETG/PET පිඹින බෝතල්, විවිධ ක්‍රීම් භාජන, වාතය රහිත බෝතල් යනාදිය ඇතුළුව නමුත් ඒවාට පමණක් සීමා නොවන රූපලාවන්‍ය ඇසුරුම් පිළිබඳ පුළුල් ආවරණයක් අප සතුව ඇත. ඒ සියල්ල සම ආරක්ෂණ නිෂ්පාදන සඳහා, පුද්ගලික සත්කාර සඳහා අදාළ වේ. දිනපතා සේදීම, වේශ නිරූපණය සහ සුවඳ විලවුන්.